Publisher Rates
Mô tả gói / Quốc gia Thu nhập trên 1000 lượt xem
Máy tính Mobile / Tablet
Canada $1,000000 $1,000000
United States $1,000000 $1,000000
United Kingdom $1,000000 $1,000000
Thỏa thuận toàn cầu (Tất cả các nước) $0,300000 $0,300000